Säännöt

Nimi: Vaasan Kanoottikerho r.y., ruotsiksi Vasa Kanotklubb r.f.

Yhdistysrekisterinumero: 118.675

Kotipaikka: Vaasa

Ensirekisteröinipäivämäärä: 14.08.1934

 

Voimassa olevat säännöt:

1 §
1. Yhdistyksen nimi on Vaasan Kanoottikerho r.y. ruotsiksi Vasa Kanotklubb r.f., sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.
2. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sen melontaurheilusta kiinnostuneiden jäsenten yhdyssiteenä ja kaikin tavoin lisätä melontaharrastusta tekemällä neuvonta- ja valistustyötä sekä järjestämällä melontaretkiä ja melontakilpailuja.

2 §
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 §
1. Yhdistykseen voi liittyä jokainen melontaurheilusta kiinnostunut henkilö.
2. Jäseneksi pyrkijän on ilmoittauduttava yhdistyksen hallitukselle, joka ratkaisee jäsenyyshakemukset.
3. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle, hallitukselle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenyys raukeaa saman kalenterivuoden lopussa.
4. Jäsenen erottamisesta päättää hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokous varattuaan jäsenelle tilaisuuden kokouksessa joko suullisen tai kirjallisen selvityksen esittämiseen. Päätös astuu heti voimaan.
5. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 §
Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenia. Kunniapuheenjohtajaksi vuosikokous kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksessa pitkäaikaisesti ja erittäin ansiokkaasti toimineen henkilön. Tällaisen päätöksen tekoon vaaditaan kaksi kolmasosaa (2/3) äänestykseen osallistuneiden äänimäärästä. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain henkilö kerrallaan. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksesta vuosikokouksesa kanden kolmasosan(2/3) äänten ennemmistöllä sellainen henkilö, joka on erityisen huomattavasti edistanyt to tukenut yhdistyksen tarkoitusparien toteuttamista.

5 §
Yhdistyksella on oikeus kantaa jäseniltään liittymismaksu seka vuotuinen jasenmaksu, joiden suuruuden vuosikokous vuosittain maaraa. 4§:ssa mainitut kunniapuheenjohtaja ja -jäsen ovat kuitenkit vapautetut jasenmaksun suorittamisesta. Jäsenmaksu tutee suorittaa maaliskuun kuluessa, uudet jäsenet maksavat jäsenmaksudn liittymisen yhteydessä.

6 §
1. Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa valittu hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kilpailujaoston puheenjohtaja, valmennus- ja kuolutusjaoston puheenjohtaja, talons- ja PR-jaoston puheenjohtaja eh rahastonhoitaja seka retkeily- ja kuntoliikuntajaoston puheenjohtaja.
2. Jaostojen puheenjohtajien ja jäsenten vaali tapahtuu yhdistyksen vuosikokouksessa, kuhunkin jaostoon kuuluu kolme jäsentä.
3. Talous- ja PR-jaostossa toimii puheenjohtajana rahastonhoitaja.

7 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin, taloudellisissa asioissa rahastonhoitajan tai jonkun hallituksen keskuudestaan valitseman jäsenen kanssa. Pankki-, posti- ym. juoksevien asioiden hoitoa varten voi hallitus määrätä yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

8 §
Yhdistyksellä on vuodessa kaksi varsinaista kokousta. Vuosikokous marras- joulukuussa ja kevätkokous maalis-huhtikuussa hallituksen määrääminä aikoina ja paikoissa. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta lehtilmoituksella vuosikokouksen määräämissä lehdissä.

9 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen tarpeelliseksi katsoo, tai vähintään yhden kymmenesosan (1 /10) jäsenistä sitä kirjallisesti pyytäessa. Viimeeksimainitussa tapauksessa on kokous pidettävä neljän (4) viikon sisällä vaatimuksen antamisesta lukien. Ylimääräisen kokouksen kutsusta sekä sen paikasta noudatettakoon, mitä 8§:ssa on vastaavasti vuosikokouksesta määrätty.

10 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollesssaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta lehti-ilmoituksella vuosikokouksen rnääräämissä lehdissä. Johtokunta on päätösvaltainen, jos neljä (4) jäsentä on kokouksessa läsnä.

11 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Vuosikokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.
2. Käsitellään johtokunnan ehdotus alkavan toimintavuoden toimintasuunnitelmaksi.
3. Määrätään iiittymis- ja vuosimaksun suuruus seuraavaksi toimintavuodeksi.
4. Vahvistetaan johtokunnan laatima talousarvio alkavaa toimintavuottta varten.
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja eli talous- ja PR-jaoston puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi.
6. Valitaan kilpailu-, valmennus- ja koulutusjaoston seka retkeily- ja kuntoliikuntajaoston puheenjohtajat ja jäsenet seka talous- ja PR-jaoston jäsenet.
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa seka näille varamiehet tarkastamaan alkavan toimintavuoden tilejä.
8. Valitaan yhdistyksen ilmoituslehdet.
9. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

12 §
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajan.
2. Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
3. Päätetään tili- ja vastuuvapauden rnyöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
4. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

13 §
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit on asianomaisine tositteineen jätettävä tammikuun kuluessa vuosikokouksen valitsernien tilintarkastajien tarkastettavaksi, joiden on helmikuun kuluessa palautettava tarkastetut tilit lausuntoineen yhdistyksen johtokunnalle.

14 §
Yhdistyksen kilpailuissa noudatetaan Suomen Kanoottiliiton kilpailusääntöjä.

15 §
Muutoksia tai lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos niitä kannattaa kandessa peräkkäisessä ainakin kuukauden väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

16 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on voimaan tullakseen tehtävä 15§:ssa määrätyssä järjestyksessä.

17 §
Jos yhdistys lopettaa toimintansa tai lakkautetaan, siirtyvät sen varat Suomen Kanoottiliitolle käytettäväksi melonnan edistämiseen Vaasassa.

18 §
Sikäli kuin näissä säännöissä ei ole toisin määrätty yhdistyksen toiminnasta, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Palaa ylös